કાયદા ના ફાયદા 636| મકાન ખરીદતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું ? | VR LIVE

કાયદા ના ફાયદા 636 | મકાન ખરીદતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું ? | VR LIVE
#VRLIVE​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #GTPL274​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #LIVESHOWS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Topic - મકાન ખરીદતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું ? | Special Guest - એડવોકેટ પરેશ મોદી
Anchor - ધ્વની મોદી | Console Operator - આતિશ પરમાર

Chief Editor - દિપેન ત્રિવેદી | Upload by - હેતુ ત્રિવેદી

for your Question call:- 6355856123

Subscribe to us on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCx3​...

Mobile App: Vrnewslive.com | Website: www.vrnewslive.com

Vrnewslive.com મોબાઈલ ફોન માં ચેનલ જોવા માટેની લીંક

#VR_LIVE_CHANNEL​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #VRLIVE​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #GTPLNO274​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #VR_Institute​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​