દિલની વાત 368 | મોંઘવારી અને મધ્યમવર્ગ | VR LIVE

દિલની વાત 368 | મોંઘવારી અને મધ્યમવર્ગ | VR LIVE
#VRLIVE​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #GTPL274​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #LIVESHOWS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Topic - મોંઘવારી અને મધ્યમવર્ગ | એન્કર - મહિમા ત્રિવેદી

Console Operator - આતિશ પરમાર | Chief Editor - દિપેન ત્રિવેદી | Upload by - હેતુ ત્રિવેદી

for your Question call:- 6355856123

We are available 24/7 for you on this platform:

GTPL | Paytm | Daily Hunt | Joy TV | Rock TV | Harsh Communication

Website: www.vrnewslive.com

Subscribe to us on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCx3​...

Mobile App: Vrnewslive.com | Website: www.vrnewslive.com

Vrnewslive.com મોબાઈલ ફોન માં ચેનલ જોવા માટેની લીંક

#VR_LIVE_CHANNEL​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #VRLIVE​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #GTPLNO274​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #VR_Institute​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​